Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej
w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Nietypowe godziny pracy związane z pełnionymi dyżurami. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji w celu przeciwdziałania zaniedbaniom, naruszaniu praworządności, interesów skarżących, przewlekłemu i biurokratycznemu prowadzeniu spraw oraz ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, a także zapobiegania nadużyciom, ochrony własności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w celu ustalenia stanu faktycznego oraz oceny działalności komórek organizacyjnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalania ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowania zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie pism posłów, senatorów oraz adresowanych do Wojewody Śląskiego petycji w celu powiadomienia posłów lub senatorów oraz podmiotów wnoszących petycje o stanie rozpatrywania spraw i działaniach podjętych w sprawach, w których interweniowali.
 • Opracowywanie kwartalnych i rocznych analiz oraz zestawień rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, interwencji posłów i senatorów w ŚUW, jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej (JAZ) oraz gminnych jednostkach organizacyjnych województwa śląskiego w celu dokonania oceny załatwiania skarg i wniosków oraz przekazania wytycznych do planu kontroli.
 • Udział w przyjmowaniu petentów przez kierownika Oddziału Kontroli Wewnętrznej i Skarg oraz Kierownictwo Wydziału Kontroli celem sporządzenia protokołu i nadania sprawie właściwego biegu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli lub/i przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub/i prowadzeniem spraw finansowo-księgowych lub/i rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków lub dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym
 • znajomość Konstytucji RP
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia RM ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • znajomość ustaw: o petycjach, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym (MS Office)
 • umiejętność obsługi narzędzi informatycznych (programów: LEX, Legalis, Lex Polonica) – na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu spółek handlowych
 • orientacja na klienta
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • myślenie analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 20-77-246 lub (32) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: maj 2019 r.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna