Inspektor wojewódzki
Kielce
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw Łączności oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

Praca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A na parterze w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, praca przy komputerze powyżej 4 godzin; kontakty zewnętrzne z: organami samorządu terytorialnego, z organami zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie i ich pracownikami, z organami i instytucjami nadrzędnymi i pracownikami merytorycznymi - w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefem Obrony Cywilnej Kraju, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i organizacyjnej systemu łączności radiowej i Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania
 • uczestnictwo w treningach i ćwiczeniach organizowanych przez szczebel centralny oraz organizowanie, koordynowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów na szczeblu województwa, powiatu i gminy
 • dokonywanie uzgodnień rejonowych planów działań, sporządzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, działających na terenie województwa oraz opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 • wdrażanie programów modernizacyjnych i wspomagających oraz aplikacji komputerowych i systemów informatycznych
 • prowadzenie kontroli w zakresie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemów łączności, systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania; dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego i konserwacji urządzeń łączności, ostrzegania i alarmowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze łączności
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze zarządzania kryzysowego
 • wykształcenie: wyższe specjalistyczne z zakresu łączności/teleinformatyki/telekomunikacji/radiotechniki lub ukończenie Wyższej Szkoły Policji lub Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
•w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e–mail/numer telefonu,
•proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2 354,01 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
•oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
•kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
•dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
•wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
•zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
•do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor wojewódzki

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna