Inspektor wojewódzki
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
w Biurze Wojewody

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie prasy, portali internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych, na podstawie których przygotowuje się informacje dla Wojewody i kierownictwa Urzędu, prowadzenie archiwum prasowego,
 • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu i służbami informacyjnymi ministerstw, w tym opracowywanie tygodniowych zamierzeń wojewody, przygotowywanie materiałów tematycznych na zlecenie Centrum Informatycznego Rządu,
 • współpraca z mediami, w tym przygotowywanie bieżących komunikatów dla mediów, opracowywanie materiałów tematycznych na prośbę dziennikarzy, przekazywanie informacyjnych materiałów rządowych prasie regionalnej,
 • redagowanie i aktualizowanie strony internetowej Urzędu, dokonywanie okresowej kontroli zawartości witryny, współpraca w tym zakresie z wydziałami Urzędu, administracją zespoloną, instytucjami z regionu i administracją centralną. Organizowanie konferencji prasowych, obsługa rzecznika prasowego Wojewody, przygotowywanie zleconych opracowań, materiałów informacyjnych i analiz, w tym również materiałów na potrzeby wydawnictw promocyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy prawo prasowe,
 • znajomość ustawy prawo administracyjne,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,
 • efektywna komunikacja, myślenie analityczne, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe dziennikarskie, administracyjne lub informatyczne
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone’’ lub oświadczenie o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inspektor wojewódzki

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna