Inspektor wojewódzki
Rzeszów
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw przygotowania i prowadzenia inwestycji
w Oddziale Przejść Granicznych w Wydziale Infrastruktury (I/I/8)

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami na przejściach granicznych: weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, harmonogramów, umów oraz uzgadnianie przedmiotowe dokumentów z wykonawcami, organami administracji, jednostką certyfikująca płatność z pomocy zagranicznej;
 • planowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz dokonywanie ich końcowego rozliczenia;
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • dokonywanie bieżącej kontroli stanu realizacji inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji budowlanej, finansowej i statystycznej inwestycji;
 • współpraca ze służbami granicznymi (polskimi i ukraińskimi) i innymi instytucjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w realizacji i nadzorze nad inwestycjami budowlanymi - co najmniej 2 lata,
 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie granicy państwowej, o finansach publicznych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania cywilnego, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku elektrotechnika lub inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka lub teletechnika,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie (ukraiński lub rosyjski).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji i nadzorze nad inwestycjami budowlanymi (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie uprawnień budowlanych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4 000 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Inspektor wojewódzki

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna