Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy, kiosk oaz bankomat
• siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (monotonia pracy występująca okresowo i związana z koniecznością przetwarzania i opracowywania bardzo dużej liczby danych i informacji w ściśle określonym – krótkim czasie). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.) - w okresie realizacji badań statystycznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz analizowanie otrzymanych w trakcie realizacji badań statystycznych danych ze sprawozdań statystycznych w celu pozyskania pełnych, wiarygodnych i rzetelnych danych o funkcjonowaniu stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie śląskim.
 • Opracowywanie analiz wskaźnikowych: porównawczo - retrospektywnych i terytorialnych w zakresie funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej w celu pełnego zobrazowania zmian, tendencji, zależności i nasileń w funkcjonowaniu ww. obszaru w skali województwa śląskiego na tle kraju i województw.
 • Ocenianie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa i mapowanie potrzeb zdrowotnych na obszarze województwa śląskiego oraz opracowywanie danych i analiz w związku z procesem mapowania potrzeb zdrowotnych i ustalaniem oraz aktualizacją priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją badań z zakresu statystyki publicznej dot. infrastruktury i działalności szpitali w województwie śląskim w celu zapewnienia kompletności, poprawności metodologicznej, legalności i jednolitości stosowanych metod statystyczno - sprawozdawczych.
 • Administrowanie Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia na terenie województwa śląskiego w celu stworzenia ogólnopolskich baz danych o ochronie zdrowia w ramach Systemu Informacji Medycznej (SIM).
 • Opracowywanie tabel oraz materiałów do graficznej prezentacji danych z analizowanych materiałów statystycznych we wskazanych obszarach w celu przedstawienia zgromadzonych informacji o zjawiskach zdrowotnych i funkcjonowaniu ochrony zdrowia w regionie w analizach, opracowaniach i publikacjach statystycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub wyższe oraz studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze zbieraniem, opracowywaniem danych statystycznych lub/i dot. statystyki medycznej lub/i zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub wykształcenia wyższego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, Power Point) na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustaw: o statystyce publicznej, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość rozporządzenia RM: ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej
 • znajomość rozporządzenia MZ: ws. systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • znajomość założeń Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – rewizja IX i X
 • umiejętność obsługi aplikacji: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2019 r.
Przewidywana długość zastępstwa - do lipca 2020 roku.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna