Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw obsługi organizacyjnej i reprezentacyjnej wojewody i wicewojewody oraz protokołu dyplomatycznego
w Biurze Wojewody

Warunki pracy

- praca w terenie – związana z obsługą różnych uroczystości z udziałem wojewodów,
- nietypowe godziny pracy – praca w godzinach nadliczbowych, dyspozycyjność,
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- biuro umiejscowione w siedzibie Urzędu na III piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych dotyczących przygotowania i obsługi wizyt przedstawicieli Rządu, wizyt delegacji zagranicznych oraz narad, spotkań, wyjazdów i uroczystości z udziałem wojewody i wicewojewody,
 • sporządzanie projektów opracowań do celów administracyjnych (np. projekty regulaminu wewnętrznego wydziału, opisy stanowisk pracy, plany pracy wydziału i inne – w zależności od potrzeb),
 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań z zakresu protokołu dyplomatycznego w celu sprawnego funkcjonowania pracy wojewodów oraz dbanie o poprawną oprawę spotkań, uroczystości i wizyt z udziałem wojewodów i przedstawicieli zagranicznych,
 • wykonywanie zadań specjalnych zleconych przez przełożonych (przemówienia, listy okolicznościowe itp.,
 • opracowywanie propozycji scenariuszy wojewódzkich obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości i spotkań z udziałem wojewodów, a także przygotowywanie projektów zaproszeń, kartek z życzeniami świątecznymi, prezentacji multimedialnych i innych projektów graficznych,
 • pełnienie funkcji wspierającej w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą zagraniczną wojewodów,
 • prowadzenie centralnego rejestru i zbioru interpelacji i wniosków posłów na Sejm RP, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz radnych Sejmiku województwa lubuskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość protokołu dyplomatycznego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres, dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista, kreatywność,
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na jednym z wymienionych kierunków: politologia, socjologia, administracja publiczna, filologia polska,
 • przeszkolenie z technik profesjonalnej komunikacji w mowie i w korespondencji,
 • przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość wymaganego języka lub oświadczenie o znajomości wskazanego języka w stopniu komunikatywnym.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Inne informacje:
- w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
- wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
- list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
- osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna