Inspektor wojewódzki
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie, numerowanie oraz księgowanie zatwierdzonych źródłowych dowodów księgowych w zakresie obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dekretowanie oraz księgowanie w systemie informatycznym dokumentów dotyczących obrotów składnikami majątku, a także prowadzenie ewidencji i uzgadnianie stanów obcych środków trwałych z dokumentami źródłowymi,
 • prowadzenie rejestrów umów zlecenia i umów o dzieło oraz rozliczanie tych umów, a także list wynagrodzeń Komisji działających w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • bieżąca współpraca z Oddziałem Logistyki BFI w zakresie realizacji zadań dotyczących obrotu składnikami majątku Urzędu oraz osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ksiąg inwentarzowych w Wydziałach i Biurach Urzędu,
 • uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi w zakresie wartości brutto i umorzeń środków trwałych, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • obsługa systemu PŁATNIK w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • sporządzanie i podpisywanie e-deklaracji PIT w ramach umów o dzieło i umów zlecenia oraz wysyłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych, a także przesyłanie deklaracji PIT zleceniobiorcom w formie papierowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • efektywna komunikacja,
 • organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie rezultatów,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych,
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inspektor wojewódzki

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna