Inspektor wojewódzki
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw Budżetu zadaniowego
w Biurze Obsługi Urzędu

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i sporządzanie projektu rocznego planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, rocznego planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie zadaniowym;
 • Sporządzanie danych do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym;
 • Klasyfikowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w zakresie wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym;
 • Analizowanie na bieżąco zapisów księgowych i uzgadnianie pozabilansowych kont analitycznych wydatków budżetowych OUW w układzie zadaniowym;
 • Analizowanie i uzgadnianie ewidencji pozabilansowej w układzie zadaniowym z ewidencją bilansową w układzie tradycyjnym;
 • Analizowanie na bieżąco kont rozrachunkowych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość programów finansowo-księgowych
 • Znajomość klasyfikowania, dekretowania i księgowania
 • Znajomość obsługi Word i Excel
 • Umiejętność samodzielnej pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w obszarze księgowości w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych
 • Przeszkolenie w zakresie projektowania, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym w jednostkach budżetowych
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 256.

Inspektor wojewódzki

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna