Inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych
w Wydziale Infrastruktury

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie - przeprowadzanie kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu. Zagrożenie korupcją. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz (WSA w Gliwicach, NSA w Warszawie). Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji oraz trybie nadzwyczajnym w celu przygotowania projektów decyzji i postanowień w oparciu o przepisy specustaw oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) w sprawach o zezwolenie na realizację inwestycji publicznych oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji publicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w celu oceny terminowości wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Uczestniczenie w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczących skarg na decyzje wydawane w II instancji w celu reprezentowania Wojewody Śląskiego przed sądem i przedstawienia jego stanowiska w sprawach spornych.
 • Przygotowywanie projektów upomnień i tytułów wykonawczych celem przekazania ich do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu oraz umożliwienia wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (SP) lub województwa samorządowego na mocy decyzji o lokalizacji drogi lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
<br>
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub/i na stanowisku związanym z opracowywaniem projektów z zakresu architektury lub budownictwa
<br>
 • szczególne uprawnienia: uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nabyte na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym lub uprawnienia urbanistyczne nabyte na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym lub uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawo wodne, o drogach publicznych, o księgach wieczystych i hipotece, o opłacie skarbowej, o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o kontroli w administracji rządowej, o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość: rozporządzeń MTiGM ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzenia MTBiGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzeń MI ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ws. rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
 • znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji w województwie, ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej, Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta, myślenie analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych - umowa na zastępstwo"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20 77 246 lub 32 20 77 796.
Planowany termin zatrudnienia: marzec 2019 r.

Inspektor wojewódzki

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna