Inspektor wojewódzki
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu.
• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
• Zagrożenie korupcją.
• Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
• Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zadaniami samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług określonych standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Przeprowadzanie kontroli: - domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorząd gminy lub powiatu, podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty niepubliczne prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie jakości usług określonych standardami, - środowiskowych domów samopomocy w zakresie jakości usług określonych standardami, - placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, - ośrodków pomocy społecznej w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej;
 • Przygotowywanie projektów decyzji, celem wydania i cofania zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i statutowej;
 • Prowadzenie, ogłaszanie i corocznie aktualizowanie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, środowiskowych domów samopomocy, placówek wsparcia dziennego dla seniorów;
 • Współpraca z Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizowanych zadań;
 • Realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym realizację zadań wynikających z programów rządowych;
 • Uzgadnianie z kierownikami środowiskowych domów samopomocy regulaminów organizacyjnych domów oraz programów działalności domów i planów pracy na każdy rok;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonych protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe 1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności: praca socjalna. 2. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej - zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (dz. u. z 2005 r. nr 61, poz. 543 ze zm.)
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office
 • Znajomość systemu CAS
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 329.

Inspektor wojewódzki

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna