Inspektor weterynaryjny
Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa żywności
Zespół d/s Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

-praca prze komputerze
- praca poza siedzibą urzędu w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -nadzór nad warunkami weterynaryjnymi produkcji i przechowywania żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • - wdrażanie postępowania administracyjnego po kontroli,
 • - realizacja programów badań monitoringowych pozostałości,
 • - prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • - opracowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub bezpieczeństwo żywności, technologia żywności
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo do kierowania pojazdami kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • umiejętność biegłej obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  21-400 Łuków
  ul. Warszawska 16
  tel. 25 7982613 (sekretariat)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urzad jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna