Inspektor weterynaryjny
Puck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku

Kierownik poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół do spraw pasz i utylizacji

Warunki pracy

praca terenowo - biurowa,
kontakt z materiałem zakaźnym,
praca wymaga wchodzenia do miejsc przebywania zwierząt,
krajowe wyjazdy służbowe,
prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t,
narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
bariery architektoniczne - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie podmiotów wytwarzających i stosujących pasze, w celu zapewnienia zgodności z prawem paszowym,
 • nadzór nad fermami zwierzat futerkowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych wynikających w wykonywania zadań,
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości pasz i utylizacji,
 • obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działań Zespołu.
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja programu badań monitoringowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administarcyjnego,
 • umiejetność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kwestionariusz osobowy dla celów osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz " dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wymagane dokumenty i oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Ofert przesłane drogą elektroniczną oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr telefonu 58 673-10-90.

Inspektor weterynaryjny

Puck

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna