Inspektor weterynaryjny
Żyrardów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Pasz i Utylizacji
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - Zespół ds pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30,
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka papieru,
- stres związany z obsługą petentów zewnętrznych oraz przeprowadzeniem kontroli,
- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz
 • nadzór nad podmiotami w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz
 • nadzór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi
 • prowadzenie rejestru podmiotów paszowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego inspekcja weterynaryjna, na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 854 12 47

Inspektor weterynaryjny

Żyrardów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna