Inspektor weterynaryjny
Zambrów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

reprezentacja urzędu na zewnątrz
praca w siedzibie inspektoratu oraz w obszarze powiatu zambrowskiego
wyjazdy służbowe
siedziba urzędu w budynku posiadającym wejście po schodach, brak windy
narzędzia i materiały do pracy: samochód służbowy, sprzęt biurowy- komputer, drukarka, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikajazych z ustawy o paszach
 • organizacja i koordynacja kontroli nad spełnieniem warunków weterynaryjnych przy produkcji pasz, handlu paszami, obrotem pasz, dobrostanem zwierząt
 • organizacja i koordynacja kontroli nad stosowaniem środków żywiania zwierząt
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
 • pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartośc pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w środkach żywiania zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • kontrole warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją podmiotów będących w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, organizacja pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, organizacja pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywnośc , dyspozycyjność
 • zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Ms Office, organizacja pracy własnej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów z dopiskiem - OFERTA PRACY: INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. ZDROWIA I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 271 29 33

Inspektor weterynaryjny

Zambrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna