Inspektor weterynaryjny
Kędzierzyn-Koźle
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół d/s bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- Praca w terenie
- Praca na komputerze
- Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami
- Wyjazdy samochodem służbowym
- Lokalizacja miejsca pracy - I piętro
- Bariery architektoniczne
- Konieczność poruszania się po schodach
- Brak wind
- Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych
- Brak odpowiedniego dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Prowadzenie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością.
 • 2.Opracowywanie okresowych planów i harmonogramów działania w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.
 • 3.Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.o
 • 4.Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności.
 • 5.Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych , zaświadczeń oraz innych pism.
 • 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.
 • 7.Prowadzenie rejestru zakładów , które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru.
 • 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego i UE, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Piastowska 15
  47 - 200 Kędzierzyn - Koźle

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci / Kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
-Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
- Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
- Dodatkowe informacje : tel. 77 - 4821561

Inspektor weterynaryjny

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna