Inspektor weterynaryjny
Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
Praca w terenie - krajowe wyjazdy służbowe, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. producenci, petenci, beneficjenci, przedsiębiorstwa) i przeprowadzanie kontroli.
Praca w budynku jednopiętrowym, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocenia analizę ryzyka w typowaniu gospodarstw do danego obszaru kontroli w celu wytypowania gospodarstw do kontroli w danym obszarze.
 • Obsługuje programy informatyczne udostępnione przez ARiMR (takich jak SIRZ, PA2A), w celu pobrania niezbędnych danych do przygotowania i wykonania kontroli w siedzibie stada.
 • Kontroluje gospodarstwa w celu potwierdzenia stopnia wykonania wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu poprawności przestrzegania określonych przepisów prawa.
 • Kontroluje gospodarstwa interwencyjne, w przypadku zgłoszeń o naruszenie dobrostanu zwierząt lub przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu określenia stanu faktycznego na miejscu w siedzibie stada.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach, w których jest ono niezbędne w celu wyegzekwowania przepisów prawa.
 • Współpracuje z BP ARiMR w Ostrołęce w celu płynnego przepływu informacji niezbędnych do kontroli gospodarstw i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
 • Współpracuje z Policją w sytuacjach, w których niezbędne jest wspólne działanie celem ochrony zdrowia publicznego oraz dobrostanu zwierząt w celu podjęcia jak najskuteczniejszych działań, celem szybkiego załatwienia sprawy i zlikwidowania sytuacji kryzysowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej .
 • Prawo wykonywania zawodu - lekarza weterynarii, w przypadku gdy o stanowisko ubiega sie osoba będąca lekarzem weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, KPA, ustawy o służbie cywilnej oraz obsługa programów komputerowych (Pakiet Office), stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, prognozowanie, działanie w sytuacjach nagłych i trudnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu - lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Leśna 40
  19-400 Olecko
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora weterynaryjnego"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olecku wypłacane są dodatkowe wynagrodzenie roczne ("13"), nagrody jubileuszowe, dopłaty do wypoczynku w ramach zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca stwarza możliwość doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a dla absolwentów możliwość zdobycia praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych.

- w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/520-21-48,
- oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Inspektor weterynaryjny

Olecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna