Inspektor weterynaryjny
Ziemnice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (PIW/z/2)
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15;
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu legnickiego;
- praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
- wyjazdy służbowe;
- praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym;
- kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;
- praca w budynku piętrowym (konieczność poruszania się między piętrami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania (prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem);
 • prowadzenie spraw związanych z monitoringiem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowizkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt (prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem salmonellozy w ramach programu);
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją;
 • aktualizacja rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierząt w kraju i z zagranicą;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, spotrowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt egzotycznych;
 • sporządzanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym odszkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz badania laboratoryjne;
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą pracy wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie działania zespołu, z uwzględnieniem prawidłowości wykonywanych czynności zleconych, sporządzanej dokumentacji, ilości i jakości wykorzystywanego sprzętu oraz preparatów diagnostycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prowadzeniem zakładów drobiu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii);
 • prawo jazdy kat. B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego;
 • obsługa komputera i programów komputerowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnim.
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność logicznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy
  z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12
  59-220 Legnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 855 05 41. Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, z wyjątkiem aplikacji kandydatów wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem.

Inspektor weterynaryjny

Ziemnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna