Inspektor weterynaryjny
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: czasami praca w terenie, poza siedzibą urzędu, czasami praca w godzinach nadliczbowych, wyjazdy służbowe, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, zagrożenie korupcją, konieczność szybkiego realizowania niezaplanowanych zadań .
Inne: długotrwała praca przy komputerze w wymuszonej pozycji ciała.
Narzędziami pracy oprócz komputera są urządzenia biurowe: drukarka, fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka do papieru. W siedzibie urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( brak podjazdów , windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw dot. zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt ( ochrona zdrowia zwierzat i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania afrykańskiego pomoru świń )
 • Prowadzenie kontroli sposobu wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez powiatowych lekarzy weterynarii województwa łódzkiego w powyższym zakresie
 • Odbieranie i przekazywanie informacji i wytycznych w zakresie zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 • Zbieranie i analiza informacji dotyczących zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt , w tym przygotowywanie sprawozdań
 • Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących spraw zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Aktualizacja rejestrów prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i europejskich w zakresie ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania programów komputerowych ( pakiet MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność oceny sytuacji i proponowania skutecznych rozwiązań zidentyfowanych problemów
 • odporność na stres
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku lekarza weterynarii kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  93-569 Łódź
  ul. Proletariacka 2/6

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po dokonaniu weryfikacji ofert, kandydatki/ kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie oraz metodach i technikach przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Oferty niekompletne kub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. Wzór oświadczeń do ewentualnego wykorzystania znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w zakładce Informacje - Pliki do pobrania.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3 500,00 do 4 000,00 zł
+ dodatek za staż pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6351416.

Inspektor weterynaryjny

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna