Inspektor weterynaryjny
Świebodzin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

• Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego,
• Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
• Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
• Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
• Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
• Wyjazdy służbowe, szkolenia,
• Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni,
 • Kontrolowanie podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, a szczególności podmiotów działających w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
 • Badanie zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do handlu z wystawieniem wymaganych świadectw,
 • Nadzorowanie przesyłek zwierząt w punktach odpoczynku, miejscach gromadzenia i punktach przeładunkowych,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym praca w programie TRACES, VETLINK, E-KLIENT, RPPUiŻ,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie badań labolatoryjnych mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru w podmiotach nadzorowanych podlegajacych rejestracji, obrotu zwierzętami
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna)
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu "Badanie mięsa swiń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki "zbiorczej" , zorganizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia zaświadczenia ukończenia kursu Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki "zbiorczej", zorganizowanego przez jednostkę upowaznioną do prowadzenia szkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe: tel: 68-38-225-54 lub 68-38-238-75.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór -bezpieczeństwo żywności”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Świebodzin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna