Inspektor weterynaryjny
Starachowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz dobrostanu
w Zespole :Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu starachowickiego. - kontrole urzędowe podmiotów, bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
Bariery architektoniczne: budynek piętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór w formie kontroli urzędowych nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania działalności nadzorwanej przez podmioty zajmujące się : zarobkowym przewozem zwierząt i ich skupem, organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotem zwierzetami , prowadzeniem schronisk dla zwierząt, utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt,
 • Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów oraz ich zatwierdzanie
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt i ich dobrostanu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • prawo jazdy kat.B
 • Umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów pakietu MS Office
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność ,
 • znajomość przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
  ul. Radomska 29
  27-200 Starachowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii wypłacane są : dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dopłaty do wypoczynku w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji , adres e-mail, numer telefonu .
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone ,Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 694469056

Inspektor weterynaryjny

Starachowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna