Inspektor weterynaryjny
Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds.zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych
Wyjazdy służbowe
Praca w terenie
Kontakt ze zwierzętami
Nie występują bariery architektoniczne-siedziba jednostki znajduje się na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązowi zwalczania
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie
 • Prowadzenie spraw związanych z podmiotami nadzorowanymi
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania
 • Prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania oraz prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej i prawa administracyjnego
 • aktualne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów)
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa oprogramowania komputerowego stosowanego w Inspekcji Weterynaryjnej, doświadczenie w pracy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
  ul. Poznańska 36
  56-200 Góra

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna