Inspektor weterynaryjny
Białystok
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 jak i poza siedzibą urzędu (teren M. Białystok + powiat białostocki)
- prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych i gospodarstw rolnych,
- kontakt z materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami gospodarskimi i dzikimi,
- wyjazdy służbowe (szkolenia, konferencje)
- praca w zespole,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- samodzielne prowadzenie samochodu służbowego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon służbowy, drukarka, niszczarka, ksero,
- siedziba urzędu mieści się w budynku 2 piętrowym bez wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, jedynie pomieszczenie higieniczno -sanitarne mieszczące się na parterze jest przystosowane dla niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego,
Pracownikom oferujemy:
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- świadczenia socjalne (m.in dofinansowanie do wypoczynku).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego zwierząt
 • Pobieranie, opisywanie i przesyłanie prób do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych
 • Kontrola realizacji prac zleconych wolnopraktykującym wyznaczonym lekarzom weterynarii
 • Kontrola podmiotów nadzorowanych i gospodarstw rolnych
 • Wydawanie i kontrolowanie świadectw zdrowia zwierząt i zaświadczeń
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, raportów ,sprawozdań
 • Udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, z technologii żywności
 • Obsługa komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza wetrynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dobrostanu zwierząt
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowane zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 651 67 46 wew. 108

Inspektor weterynaryjny

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna