Inspektor weterynaryjny
Ryki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole d.s. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie jak i poza siedzibą inspektoratu
Kontrole wykonywane w terenie
Samochód służbowy
Wyjazdy w delegacje służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów nadzorowanych podmiotów
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Pobieranie próbek do badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dobra znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcago i KPA
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Samodzielność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w stresie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynari
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postępowania kwalifikacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Osoby nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod uwagę.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Ryki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna