Inspektor weterynaryjny
Siedlce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (delegacje). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymaga dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją. Narzędzia i materiały pracy: komputer, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, przechowywania i stosowania,
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, realizacja bieżących monitoringów,
 • wykonywanie nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • sporządzanie stosownych sprawozdań, prowadzenie rejestrów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków,
 • umiejętność organizacji pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzającycg wykształcenie,
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 6326027,
- umowa o pracę na rok,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- list motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone data i własnoręcznym podpisem,
- kopie dokumentów muszą być opatrzone "za zgodność z oryginałem", data i podpis,
- kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani - nie będą powiadamiani,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- oferta powinna być zatytułowana "ogłoszenie o naborze 28057 "

Inspektor weterynaryjny

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna