Inspektor weterynaryjny
Międzychód
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
samodzielne stanowisko ds pasz i utylizacji

Warunki pracy

-praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00
-praca w terenie (prowadzenie samochodu służbowego)
-praca przy monitorze ekranowym
-praca na parterze budynku, brak windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-praca poza siedzibą urzędu w celu kontroli podmiotów i gospodarstw,
-praca lekka, mały wydatek energetyczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz i raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • -nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • -prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • -nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach oraz nad stosowaniem dodatków paszowych
 • -nadzór nad obrotem paszami
 • -aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 • -nadzór nad zbieraniem,transportowaniem, przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • -prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • -aktualizacja list podmiotów z zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • -kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii)
 • -prawo jazdy kat.B
 • -umiejętność obsługi komputera
 • -posiadanie obywatelstwa polskiego
 • -korzystanie w pełni z praw publicznych
 • -nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • -zdolność analitycznego myślenia
 • -umiejętność pracy w zespole
 • -umiejętność organizacji pracy i samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -życiorys/CV i list motywacyjny
 • -kopie dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 • -kopia prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Strzelecka 12
  64-400 Międzychód
  tel/fax.95 748 2566

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe -adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu
-list motywacyjny/CV powinien być podpisany własnoręcznym podpisem
-ofert otrzymane po terminie oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone
-osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej
- proponowany termin zatrudnienia 01.03.2019 r.

Inspektor weterynaryjny

Międzychód

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna