Inspektor weterynaryjny
Węgorzewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu węgorzewskiego,
wyjazdy służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego, kontroli warunków w gospodarstwach produkcyjnych, punktach odbioru oraz środkach transportu mleka
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się skupem zwierząt łownych
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych
 • realizacja zadań w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt i identyfacją i rejestracją zwierząt przed i w trakcie uboju
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, powstającymi w procesie uboju i przetwórstwa
 • Kontrola nad prawidłowością realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywania czynności pomocniczych do tego badania
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych
 • wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łuczańska 1
  11-600 Węgorzewo

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu
nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty,
które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod
listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy
od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie
tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /87/ 427-58-81.

Inspektor weterynaryjny

Węgorzewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna