Inspektor weterynaryjny
Ostrów Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Pasz i Nadzoru Nad Ubocznymi Produktami Pochodzenia Zwierzęcego
Zespół ds. Pasz i Utylizacji

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-15,
-praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu ostrowskiego,
-wyjazdy na szkolenia,
-bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek na parterze bez podjazdu dla niepełnosprawnych, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych),
-samodzielne kierowanie samochodem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z prawodawstwa paszowego
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • nadzór nad wytwórniami pasz i karm
 • nadzór nad obrotem i tranportem pasz
 • nadzór nad gospodarstwami wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • nadzór nad podmiotami sektora paszowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Grabowska 34
  63-400 Ostrów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inspektor weterynaryjny
Ostrów Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna