Inspektor weterynaryjny
Krotoszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie lub poza siedzibą urzędu - delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw. Samodzielne kierowanie samochodem. Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów i kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zarejestrowanych lub zatwierdzonych podamiotach
 • opracowywanie procedur, pobieranie i przesyłanie prób do badań monitoringowych żywności
 • kontrolowanie postępowania z ubocznymiu produktami pochodzenia zwierzęcego w nadzorowanych zakładach
 • prowadzenie wymaganych rejestrów i baz danych
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji, prowadzenie postepowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • kontrolowanie wykonywanych zleconych czynności z zakresu higieny żywności przez wyznaczonych lekarzy weterynarii
 • wdrażanie działań kryzysowych w systemie RASFF

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu
 • posiadane prawo jazdy
 • znajomość przepisów w zakresie prawa weterynaryjnego
 • dyplom ukończenia studiów
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe studia podyplomowe - specjalizacja w obszarze objętym w zakresie wykonywanych obowiązków
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Każdy składany dokument powinien być podpisany.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 725 32 23

Inspektor weterynaryjny

Krotoszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna