Inspektor weterynaryjny
Rzeszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

budynek dwupiętrowy - brak windy;
praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z kontrolą podmiotów w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • pobieranie prób do badań urzędowych i monitoringowych;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii); inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy odpowiedniej kategorii z datą uzyskania uprawnień;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych;
II etap: Pisemny test wiedzy;
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o terminie powiadomieni telefonicznie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna