Inspektor weterynaryjny
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zgierzu

Warunki pracy

Praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym).
Szkolenia.
Praca przy komputerze.
Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.
W budynku są windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze i dodatki paszowe.
 • Planowanie i realizacja pobierania prób monitoringowych pasz w ramach Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz pobieranie urzędowych prób poza planem, po analizie ryzyka, w sytuacjach powstających na bieżąco.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmongramów działań oraz sprawozdawczości, praca w programie RASFF.
 • Nadzór weterynaryjny nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i stosowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych z zakresu pasz i utylizacji
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Inspektor weterynaryjny

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna