Inspektor weterynaryjny
Krasnystaw
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli z zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, sprzedaży
 • kontrola zasad GHP, GMP, HACCP w zakładach prowadzących produkcję żywnosci pochodzenia zwierzęcego
 • sporządzanie raportów, analiz na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych
 • wystawianie mandatów na naruszenia prawa weterynaryjnego w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie korespondencji oraz spraw z zakresu nadzoru
 • współudział w przeprowadzeniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa petentów/ klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru
 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem towaru przy eksporcie/ imporcie do/z krajów trzecich
 • pobieranie próbek żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiolgicznych i chemicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub równoważne w zakresie technologii żywienia
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku osób z wykształeceniem wyższym weterynarynaryjnym
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • dobra organizacja pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa wykonywania zawodu dotyczy lekarzy weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 60 A
  22-300 Krasnystaw

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową. Oferty niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej zakwalifikowani kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy.
Oferty osób, które nie zostaną zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie i czytelnie podpisane.

Inspektor weterynaryjny

Krasnystaw

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna