Inspektor weterynaryjny
Koszalin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt UMOWA NA ZASTĘPSTWO
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i poza siedziba urzędu - obszar powiatu koszalińskiego.
Możliwe nietypowe godziny pracy np. wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, interwencje.
Praca w terenie - wyjazdy do zakładów i gospodarstw objętych nadzorem.
Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Obciążenie psychiczne. Praca pod presją czasu.
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Budynek nie posiada podjazdu oraz toalety odpowiednio przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe sprzęt biurowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych (dobrostan zwierząt), w tym kontrola wymogów bioasekuracji.
 • Kontrola nad handlem, przywozem i wywozem zwierząt, materiału biologicznego i niejadalnych surowców zwierzęcych.
 • Sporządzanie i aktualizowanie planów gotowości z zakresu wykonywanych zadań.
 • Sporządzanie sprawozdań oraz obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych.
 • Kontrola reazlizacji prac zleconych .
 • Współpraca z pozostałymi zespołami Inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
  ul. Połczyńska 68
  75-816 Koszalin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Dokumenty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o kolejnym etapie telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje możliwość odbioru dokumentów w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 37 25.
Inspektor weterynaryjny
Koszalin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna