Inspektor weterynaryjny
Gryfino
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- Atrakcyjne warunki płacowe z możliwością szybkiego awansu;
- Możliwość dokształcania się;
- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu gryfińskiego, wyjazdy służbowe;
- Możliwe nietypowe godziny pracy ( np. interwencje, dyżury, nadzór nad bezpieczeństwem żywności );
- Praca w terenie ( dojazdy samochodem do celów służbowych ), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem;
- Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
- Obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku;
- Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Kontrola srodków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu
 • Nadzór nad monitorowaniem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie postepowń administracyjnych, sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
 • Kontrola nad rolniczym handlem detalicznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza wetrynarii
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • znajomośc obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie
  ul. Armii Krajowej 78
  74-100 Gryfino

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Gryfino

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna