Inspektor weterynaryjny
Piotrków Trybunalski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca w urzędzie (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30),
- praca przy komputerze,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- praca w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kontroli urzędowej w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, polegającej na: weryfikacji danych zawartych w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym, sprawdzaniu prawidłowości oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty, porównywaniu danych uzyskanych w wyniku kontroli z danymi zgromadzonymi w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów zwierząt sporządzanie wniosków o dokonanie stosownych korekt lub uzupełnień danych w tych rejestrach.
 • Przekazywanie protokołów z wykonania czynności kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych.
 • Monitorowanie prawidłowości dokumentów w obrocie zwierząt od siedziby stada w miejscu ich urodzenia do punktu miejsca docelowego jakim jest ubojnia lub zakład utylizacyjny (zgłoszenia pasujące).
 • Kontrolowanie przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt w miejscach przeprowadzania kontroli IRZ.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Rzemieślnicza 26
  97-300 Piotrków Trybunalski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone).

Inspektor weterynaryjny

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna