Inspektor weterynaryjny
Wyszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
- kontakt ze zwierzętami
- praca w budynku parterowym bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo
- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych)
- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola środków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu.
 • Kontrola i realizacja krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem czynności urzędowych przez lekarzy wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem żywności.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie propozycji decyzji administracyjnych związanych z nadzorem, dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem, wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość pakietu Office
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 742 54 46.

Inspektor weterynaryjny

Wyszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna