Inspektor weterynaryjny
Nisko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 z wykorzystaniem komputera oraz elektrycznych urządzeń biurowych.
Budynek biurowy jednopiętrowy z wysokim parterem bez windy, podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą podmiotów w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Pobieranie prób do badań urzędowych i monitoringowych.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii);inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy odpowiedniej kategorii z data uzyskania uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
  Racławice, ul. Rudnicka 13
  37-400 Nisko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych;
II etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równą uwaga bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, niepełnosprawność, przekonania polityczne, wyznanie, orientację seksualną, przynależność etniczną, przynależność związkową czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Nisko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna