Inspektor weterynaryjny
Nowe Miasto Lubawskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, wyjazdy służbowe, szkolenia. Stanowisko pracy usytuowane na parterze poziom II w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Kierowanie samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad warunkami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • Nadzór nad warunkami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej,
 • Planowanie, organizowanie i pobierania próbek do badań monitoringowych,
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach objętych zakresem czynności,
 • Obsługa i bieżący nadzór nad systemami elektronicznymi mającymi zastosowanie w zespole bezpieczeństwa żywności,
 • Nadzór nad spełnieniem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie handlu, obrotu, pośrednictwa w obrocie i skupu zwierząt, prowadzenia zakładu drobiu oraz prowadzenia przedsiębiorstwa akwakultury,
 • Kontrolowanie wykonywanych przez lekarzy wyznaczonych czynności zleconych w ramach obrotu zwierzętami,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera (WORD, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć podnoszenia kwalifikacji
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • znajomość języków obcych (angielski lub rosyjski)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Jagiellońska 24h
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy w służbie cywilnej - Inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym oraz oświadczeniami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie również będą o tym poinformowane telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 56 474 24 23

Inspektor weterynaryjny

Nowe Miasto Lubawskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna