Inspektor weterynaryjny
Sława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny pasz i utylizacji
zespół ds pasz i utylizacji

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
wyjazdy służbowe
szkolenia
praca w zespole
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola warunków wytwarzania, handlu i stosowania środków żywienia zwierząt;
 • nadzór nad wymogami organizacyjno – technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie środkami żywienia zwierząt , przy stosowaniu pasz leczniczych oraz prawidłowości ich oznakowania;
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywania lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie monitorowania jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środków żywienia zwierząt;
 • prowadzenie i aktualizacji rejestru podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu środkami żywienia zwierząt;
 • prowadzenie i aktualizacji ewidencji podmiotów przetwarzających i zbierających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz wykorzystujących w żywieniu zwierząt przetworzone uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola nad obrotem i stosowaniem polepszaczy gleby oraz prowadzenie rejestru podmiotów stosujących polepszacze gleby
 • obsługa programu CELAB, Rejestr Paszowy, SIRZ
 • kontrola transportu, przetwarzania oraz stosowania w żywieniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • gromadzenie i aktualizacji aktów prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa w w/w zakresie;
 • sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości IW
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, w godzinach od 7:00-15:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 683565105 w godzinach pracy Urzędu.

Inspektor weterynaryjny

Sława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna