Inspektor weterynaryjny
Gorzów Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00,
- praca w siedzibie Inspektoratu ( przy komputerze)
- praca w terenie ( wyjazdy samochodem służbowym)
- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW
- prowadzenie samochodu slużbowego - osobowego
- budynek biurowy nie posiada windy, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzecego, rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakłdach zatwierdzonych i rejestrowanych, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad urzędowym badaniem mięsa w ubojniach i mięsa na użytek własny.
 • Planowanie i realizacja pobierania prób z produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia dla ludzi do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych , biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych.
 • Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, w przypadku lekarzy weterynarii posiadanie prawa wykonywania zawodu,
<br>
 • znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów żywnościowych, Inspekcji Weterynaryjnej i służby cywilnej ,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych, w razie ich nie odebrania zostaną zniszczone w ciągu miesiąca.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 95/720 20 72
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego 3.400,00 brutto (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego).

Inspektor weterynaryjny

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna