Inspektor weterynaryjny
Rawicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rawiczu

Warunki pracy

-praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu
-wyjazdy służbowe
-praca przy komputerze
-praca w terenie-prowadzenie samochodu służbowego
-kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym
-miejsce pracy na parterze budynku( brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, kontrola bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw,
 • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie,
 • kontrola dobrostanu w gospodarstwach, identyfikacja i rejestracja zwierząt,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych,
 • przeprowadzanie kontroli miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schroniska dla zwierząt,
 • kontrola przewoźników i środków transportu przewożących zwierzęta,
 • nadzór nad pobieraniem i wysyłką prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu opracowania wspólnej polityki na rzecz ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierzęcia,
 • przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie nadzorowanych podmiotów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • -kopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kopernika 4a
  63-900 Rawicz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor weterynaryjny

Rawicz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna