Inspektor weterynaryjny
Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

praca w terenie i biurowa, praca przy komputerze, kontakt z materiałem zakaźnym, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań w zakresie kontroli - cross compliance (CC),
 • kontrola rejestracji i identyfikacji zwierząt (IRZ) w ramach - cross compliance (CC),
 • realizacja programu zwalczania Salmonelli w towarowych stadach drobiu,
 • kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowanie o przeprowadzonych kontrolach,
 • przygotowywanie dokumentacji wynikających z realizacji przepisów dotyczących spraw wymienionych jak wyżej,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach przyznawania i wypłacania odszkodowań, za zwierzęta padłe oraz zabite z urzędu,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie posiadanych kompetencji,
 • współpraca z Inspekcją Sanitarną, Policją oraz samorządami powiatu kluczborskiego w zakresie posiadanych kompetencji,
 • wspólpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji,
 • aktualizacja rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • obsługa systemu TRACES w zakresie edycji świadectw zdrowia,
 • sprawozdawczość w zakresie bioasekuracji gospodarstw przed Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, wyższe rolnicze, wyższe biologiczne i pokrewne,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie Pakietu OFFICE, poczty internetowej, internetu,
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii,
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • staranność,
 • rzetelność,
 • obowiązkowość,
 • kultura pracy i kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktualnych badań do ceów sanitarno - epidemiologicznych,
 • kopia posiadanego prawa jazdy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu w przypadku lek. wet.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
przewidywany termin zatrudnienia: 01.08.2019 r.
proponowane wynagrodzenie: około 3300,-- brutto
tel. 77 - 4182700
e - mail: Aplikuj
nasza strona Biuletynu Informacji Publicznej: piwkluczbork.bip.gov.pl

Inspektor weterynaryjny

Kluczbork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna