Inspektor weterynaryjny
Strzelin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu,
praca w terenie (kontrole)
prowadzenie samochodów służbowych,
obsługa komputera,
obsługa urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad paszami w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia zwierząt
 • nadzór nad zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja krajowego planu monitorowania środków żywienia zwierząt
 • przygotowywanie decyzji w celu wdrożenia postepowania administracyjnego
 • prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej i rocznej w celu przekazania organom wyższej instancji
 • nadzór nad handlem paszami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego w celi zapewnienia bezpieczeństwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie
ul.Brzegowa 63
57-100 Strzelin
tel: 71 39 20 305

Inspektor weterynaryjny

Strzelin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna