Inspektor weterynaryjny
Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na piętrze. Na parterze znajduje się platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak windy na pierwsze piętro.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu chrzanowskiego.
Praca w terenie stanowi 60 % czasu pracy, natomiast pozostałe 40 % czasu pracy przewidziane jest na czynności dotyczące sprawozdawczości, prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z kontroli i innych prac administracyjnych, organizacyjnych.
Praca w terenie wiąże się z koniecznością przeprowadzania okresowych, doraźnych, interwencyjnych kontroli w zakładach i innych podmiotach.
Ponadto występują kontrole interwencyjne w dniach lub/i w godzinach poza funkcjonowaniem inspektoratu, w tym godzinach nocnych, dniach wolnych. Przeprowadzane czynności kontrolne odbywają się w różnych warunkach panujących na zakładzie lub w podmiotach nadzorowanych bądź gospodarstwach, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy np. śliskie powierzchnie, praca w niskich temperaturach (chłodnie), konieczność bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami m.in. gospodarczymi w miejscu przebywania zwierząt np. w gospodarstwach rolnych, na pastwiskach. Zakres kontroli Inspekcji jest szeroki i trudno doprecyzować jakie bariery architektoniczne mogą występować w miejscach przeprowadzania kontroli.
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy oraz inne urządzenia biurowe, sprzęt wykorzystywany w ramach wykonywanych zadań.
Wyjazd w teren samochodami służbowymi.
Stres związany z obsługa podmiotów zewnętrznych (zakłady) osoby fizyczne, podmioty niezarejestrowane oraz stres związany z kontrolami interwencyjnymi, które wiążą się niejednokrotnie z nieprzewidywalnym zachowaniem przedstawicieli podmiotów kontrolowanych (agresja słowna i czynna) Istnieje również zagrożenie nieprzewidywalności zachowania zwierząt podczas kontroli

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach zajmujących sie produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych i postanowien w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora spożywczego.
 • Sporządzanie dokumentacji eksportowej.
 • Pobieranie prób w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach krajowego monitoringu.
 • Prowadzenie rejestrów w zakresie realizowanych obowiązków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
<br>lub 
<br>inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. wykształcenia wyższego weterynaryjnego).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. wykształcenia wyższego weterynaryjnego)
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Telefon kontaktowy w sprawie naboru
(32) 21 21 296

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

I etap naboru - test w formie pisemnej
II etap naboru - rozmowa kwalifikacyjna

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Inspektor weterynaryjny

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna