Inspektor weterynaryjny
Strzelin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu,
praca w terenie (kontrole),
krajowe wyjazdy służbowe,
prowadzenie samochodów służbowych,
narzędzia i materiały pracy-komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe,
wykonywanie zadań pod presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i ich dobrostanem w celu wykluczenia zjawisk niezgodnych z przepisami
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury w celu wyeliminowania nieprawidłowości
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu w celu zapewnienia aktualnych informacji
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie działań zespołu w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i za granicą
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie
  ul.Brzegowa 63
  57-100 Strzelin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie
ul.Brzegowa 63
57-100 Strzelin
tel: 71 39 20 305

Inspektor weterynaryjny

Strzelin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna