Inspektor weterynaryjny
Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Praca w terenie -dojazdy samochodem służbowym oraz przy
komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach
i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad ubojem zwierząt na użytek własny
 • kontrola warunków weterynaryjnych w zakładach zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem, przetwórstwem i składowaniem mięsa oraz innych produktów jadalnych i niejadalnych pochodzenia zwierzęcego
 • kontrolowanie zagadnień i wymagań weterynaryjnych związanych z pozyskaniem, obrotem, składowaniem i transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka surowego oraz dobrostanem zwierząt
 • prowadzenie nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,w zakresie powierzonych obowiązków
 • kontrola warunków weterynaryjnych w zakładach produkujących z przeznaczeniem do handlu, do sprzedaży bezpośredniej i w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej produkcji w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego raz wystawiania niezbędnych dokumentów w tym zakresie;
 • pobieranie prób środków spożywczych do badań w kontrolnych i monitoringowych;
 • kontrola warunków przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt oraz transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności;
 • sporządzanie sprawozdań z powierzonego zakresu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne z zakresu technologii żywności, zootechniki
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office )
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
  ul. Pruchnicka 4
  37-500 Jarosław
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem
  ,, Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego''

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor weterynaryjny
Jarosław
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna