Inspektor weterynaryjny
Gdynia
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Graniczny Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. weterynaryjnej kontroli granicznej

Warunki pracy

Praca w systemie podstawowym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, praca w niskich temperaturach (chłodnie )

Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie granicznej kontroli weterynaryjnej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, i UE,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • przestrzeganie i realizacja Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji wynikającej z obowiązujących norm prawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, zgodnie z KPA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z graniczną kontrolą weterynaryjną
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z KPA
 • wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, dobra komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF),
 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
  ul. Kwiatkowskiego 60
  81-127 Gdynia

  z dopiskiem "oferta pracy" i numerem ogłoszenia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa o pracę na czas określony 12-mc-y. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni.
Dodatkowe informacje: tel. (58) 621-38-60.

Inspektor weterynaryjny

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna