Inspektor weterynaryjny
Leszno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu leszczyńskiego, kontakt ze zwierzętami, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie ich występowania, wykrywanie i likwidacja oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresy chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola i zwalczanie zoonoz i wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami, zwanymi podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną, w tym prowadzenie rejestrów i wykazów
 • Kontrola zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych oraz zwierząt w handlu i wywozie w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu - wystawianie świadectw zdrowia
 • Pobieranie próbek do badań w ramach monitoringu chorób zakaźnych oraz higieny środków spożywczych i pasz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Prawo jazdy kat.B
 • rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej
 • znajomość prawa administracyjnego i mandatowego
 • komunikatywność, dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia Izby Lekarsko-Weterynaryjnej potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza wetrynarii na terenie terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Święciechowska 150
  64-100 Leszno

  z dopiskiem " oferta zatrudnienia - inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty , które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 655203963

Inspektor weterynaryjny

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna