Inspektor weterynaryjny
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności / pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca dobrej organizacji czasu pracy. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Samodzielne kierowanie samochodem służbowym.
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na parterze budynku. Na piętro prowadzą schody - brak windy. Przed budynkiem jest podjazd dla inwalidów, w budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze
 • kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach
 • kontrola stosowania dodatków paszowych
 • kontrola obrotu paszami
 • kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola eksportu i importu oraz handlu paszami
 • przygotowywanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra zanjomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • umiętność obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Lubelska 16
  10-404 Olsztyn
  z dopiskiem: ”Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisko inspektora weterynaryjnego”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl.
CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego bądź wpływu do urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (089) 533-14-11.

Inspektor weterynaryjny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna