Inspektor weterynaryjny
Nidzica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy
- Wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady, konferencje);
- Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
- Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami;
- Potencjalne narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne;
- Stres związany z przeprowadzaniem kontroli u rolników oraz obsługa klientów zewnętrznych :
- Zagrożenie korupcją i deprawacją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych
 • dochodzenie epizootyczne, szacowanie zwierząt, przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych
 • urzędowa kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta
 • import-eksport- kontrola urzędowa - wystawianie świadectw
 • kontrola urzędowa nad zakładami leczniczymi
 • kontrola lekarzy wyznaczonych przez PLW do wykonywania szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych
 • pobieranie próbek do badań monitoringowych chorób zakaźnych
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli urzędowych
 • wykonywanie sprawozdawczości ze spraw wynikających z zakresu obowiązków
 • kontrola nad obrotem zwierzętami ( umieszczanie zwierząt na rynku)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego służby cywilnej;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera ( Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
 • kreatywność, asertywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia ;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( Zaświadczenie z Izby Lekarsko - Weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica z dopiskiem " Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne takie jak : CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 62 525 15.

Inspektor weterynaryjny

Nidzica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna