Inspektor weterynaryjny
Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w komputer, laptop,drukarkę i urządzenia pomiarowe.
Siedziba znajduje się na I i II piętrze budynku bez windy.
Praca w siedzibie i wyjazdy służbowe na terenie powiatu brzeskiego.
Wyjazdy na szkolenia i konferencje na terenie całego kraju.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Koordynowanie programu zwalczania choroby Aujeszkiego u świń.
 • Prowadzenie spraw i przeprowadzanie kontroli związanych ze zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu, jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych.
 • Kontrola przesyłek zwierząt i materiału biologicznego w miejscu przeznaczenia lub wysyłki.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach przyznania i wypłacania odszkodowań i zapomóg za zwierzęta zabite i padłe.
 • Sporządzanie dokumentacji i sprawozdań, przygotowywanie projektów decyzji oraz innych pism urzędowych.
 • Kontrolowanie warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Prowadzenie ewidencji stanu środków i sprzętu przeciwepizootycznego, w tym do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w inspekcji weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i z postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwiedzających dotychczasowe zatrudnienie (kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kserokopie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i prawa jazdy kat. B)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat otrzyma telefonicznie.

Procedura kwalifikacyjna odbędzie się w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów,
2. sprawdzian wiedzy i umiejętności (sprawdzian pisemny ze znajomości aktów prawnych wymaganych na stanowisku pracy oraz test praktyczny z obsługi komputera),
3. rozmowa z komisją rekrutacyjną.

Inspektor weterynaryjny

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna